ÔNG NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại VIETNAM GRAPHITE

Tận tình với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh làm nền tảng

cho sự phát triển bền vững của VIETNAM GRAPHITE

Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty hiện có là

trên 100 người. Trong đó:

02

Người

NGƯỜI TRÌNH ĐỘ
TRÊN ĐẠI HỌC

80%

TRÌNH ĐỘ
ĐẠI HỌC

10%

NGƯỜI TRÌNH ĐỘ
DƯỚI ĐẠI HỌC

04%

LAO ĐỘNG
PHỔ THÔNG